Warunki przyjęcia do szkoły

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOEJ DO KLAS PIERWSZYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPSK W GÓRZNIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

I. Postanowienia ogólne

1.Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

3.Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej

II. Procedura rekrutacyjna

  1. Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzi nabór do klasy pierwszej.
  2. Języki obce nauczane w Liceum: pierwszym językiem obcym jest język angielski zaś drugim język niemiecki, lub pierwszym językiem obcym jest język niemiecki zaś drugim język angielski.
  3. Laureaci olimpiad ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.
  4. Wszelkie dodatkowe osiągnięcia należy udokumentować oryginałem zaświadczenia/dyplomu wydanego odpowiednio przez Kuratora lub organizatora olimpiady/konkursu.
  5. Obowiązujące terminy rekrutacji – określone są w harmonogramie zamieszczonym na stronie szkoły.
  6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych można wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienia sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.
  7. Odwołanie w stosunku do rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej należy kierować do dyrektora szkoły nie później niż wciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie będzie rozpatrzone przez dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  8. Niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów, dotyczących składnia dokumentów, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Liceum.
  9. Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w szkole.

III. Kryteria rekrutacji:

 Przedmioty i osiągnięcia przeliczane na punkty Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania
Wyniki egzaminu ósmoklasisty – łącznie do 100 pkt
·         Język polski (wg przeliczenia 1% = 0,35 pkt) 35
·         Matematyka (wg przeliczenia 1% = 0,35 pkt) 35
·         Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (wg przeliczenia 1% = 0,3 pkt) 30
Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – łącznie do 72 pkt
Język polski, matematyka, język obcy oraz najwyższa ocena z jednego z wymienionych przedmiotów: fizyka, historia, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie
·         Stopień celujący 18
·         Stopień bardzo dobry 17
·         Stopień dobry 14
·         Stopień dostateczny 8
·         Stopień dopuszczający 2
Inne osiągnięcia – łącznie do 28 pkt
·         Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7
·         Szczególne osiągnięcia w zawodach z wiedzy, artystycznych i sportowych 18
·         Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego 3
RAZEM 200